Stilevs 3 Yıl Garanti


Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56. maddesi uyarınca, STİLEVS ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

 

 GARANTİ ŞARTLARI

1.         Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.

 

2.         Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

 

3.         Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

 

            a.         Sözleşmeden dönme,

 

            b.         Satış bedelinden indirim isteme,

 

            c.         Ücretsiz onarılmasını isteme,

 

            d.         Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

 

4.         Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

 

5.         Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

 

            *          Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

 

            *          Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

 

            *          Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

 

            tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

 

6.         Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7.         Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

 

8.         Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine, arabuluculuk bürosuna ve Tüketici Mahkemesine  başvurabilir.

 

9.         Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.